MISJA

 

Misją Fundacji Przeciwdziałania Cyberprzestępczości (FPC) jest realizowanie przedsięwzięć służących podnoszeniu kompetencji podmiotów odpowiedzialnych za zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości poprzez wykorzystywanie najnowszych metod, technik, narzędzi i technologii oraz dostarczanie wiedzy na najwyższym poziomie.

FPC realizuje swoją misję poprzez inicjowanie, wspieranie i włączanie się w różnego rodzaju projektów naukowo-badawczych, wdrożeniowych oraz koordynacyjnych w zakresie metod, technik, narzędzi oraz technologii wykorzystywanych do zapobiegania i zwalczania cyberprzestępczości. Pracownicy FPC to osoby z dużym dorobkiem naukowym oraz doświadczeniem zawodowym w tym zakresie, popartymi realizacją wielu projektów o różnej skali i charakterze. Fundacja współpracuje także z największymi ośrodkami naukowymi w dziedzinie zapobiegania i zwalczania cyberprzestępczości oraz utrzymuje szerokie kontakty z europejskimi i światowymi środowiskami ekspertów.

FPC podejmuje także działania popularyzatorskie dotyczące praktycznych korzyści płynących z jak najszerszego stosowania najnowszych metod, technik, narzędzi i technologii przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz podmioty narażone na cyberprzestępczość. Działania realizowane przez Fundację w tym obszarze polegają przede wszystkim na organizowaniu konferencji, sympozjów, seminariów, warsztatów i wykładów.

Oprócz działalności badawczej i popularyzatorskiej FPC w ramach swej misji prowadzi również działania nakierowane na upowszechnianie dostępu do edukacji z zakresu metod, technik, narzędzi i technologii zapobiegania i zwalczanie cyberprzestępczości, a także wspieranie inicjatyw oświatowych oraz szkoleniowych. FPC ma w swojej ofercie szeroką gamę szkoleń, zaś wykładowcy angażowani do prowadzenia zajęć to osoby z Polski i z zagranicy, legitymujące się najlepszymi kwalifikacjami merytorycznymi, potwierdzonymi wieloletnim doświadczeniem praktycznym, z udokumentowanym przygotowaniem teoretycznym.

www.000webhost.com